Regulamin płatności on-line i zwrotów

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady Płatności za Usługi oferowane przez Usługodawcę w Serwisie i ich Zwrotów.


§1 DEFINICJE

 • Serwis - portal internetowy prowadzony przez Operatora, umożliwiający dokonywanie rezerwacji wizyt oraz płatności w systemie on-line dostępny pod adresem: https://*.timego.pl,
 • Operator - Maciej Osytek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Maciej Osytek Grand Software” z siedzibą w Poznaniu (61-450), osiedle Dębina 3/33;
 • Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Usługodawcy, która korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem.
 • Konto Usługodawcy - wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji dotyczących Usługodawcy, umożliwiające Usługodawcom publikowanie ofert i przyjmowanie Rezerwacji od Użytkowników.
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika.
 • Konto Użytkownika (dalej jako Konto) - indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail Użytkownika, prowadzone nieodpłatnie przez Operatora dla Użytkownika będące częścią Serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika niezbędne do skorzystania z usługi rezerwacji on-line oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 • Rezerwacja - rezerwacja Usług świadczonych przez Usługodawców dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 • Usługa końcowa – usługa oferowana przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 • Zablokowanie Konta - zablokowanie możliwości dokonywania rezerwacji on-line przez Użytkownika.
 • Usługi Operatora - zapewnienie przez Operatora dostępu do Systemu dla Użytkowników, oraz umożliwienie korzystania z niego, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 • Rejestracja – zestawienie działań prowadzących do założenia Konta Użytkownika.
 • Logowanie - czynności pozwalające na uzyskanie dostępu on-line do Konta Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisu Facebook.
 • Umowa - oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zawartą między Użytkownikiem a Operatorem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 • Zwrot Płatności (dalej także jako “Zwrot”) - zwrot świadczenia pieniężnego spełnionego przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy.
 • Regulamin Serwisu - regulamin stanowiący treść Umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem, znajdujący się pod adresem internetowym https://app.timebox.pl/register/regulamin-rezerwacji-on-line
 • Regulamin Zwrotów - niniejszy dokument stanowiący zasady Zwrotu Płatności dokonywanych poprzez Serwis w ramach usługi płatności on-line.
 • Płatności on-line - funkcjonalność Serwisu umożliwiająca dokonywanie Płatności.
 • Termin Rezerwacji - konkretna data i godzina, na którą Użytkownik dokonał Rezerwacji.
 • Płatność - zapłata Ceny (także w formie przedpłaty/zaliczki) dokonywana przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy.
 • Przedpłata/Zaliczka – płatność dokonywana przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy w ramach dokonanej Rezerwacji Usługi.

§2 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca w ramach usługi Płatności on-line posiada możliwość przyjmowania Płatności w zakresie Rezerwacji:
  1. przed realizacją Usługi (Przedpłata/Zaliczka)
  2. po zrealizowaniu Usługi
 2. Użytkownik w ramach usługi Płatności on-line za pośrednictwem systemu PayU może dokonać Płatności na rzecz Usługodawcy w następujący sposób:
  1. Przelew lub
  2. BLIK lub
  3. karta płatnicza

§3 ZASADY ZWROTÓW PŁATNOŚCI

 1. Przedpłata/Zaliczka dokonana przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy w ramach Rezerwacji podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
  1. do wykonania Usługi nie dojdzie z winy Usługodawcy - nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia odwołania Terminu Rezerwacji przez Usługodawcę albo od dnia Terminu Rezerwacji tj. od dnia kiedy Usługa miała być wykonana;
  2. Usługodawca w ramach dokonanej Rezerwacji zezwoli na jej odwołanie – nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia odwołania Terminu Rezerwacji;
  3. w innych przypadkach jedynie za zgodnym porozumieniem pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem zarówno co do terminu jak i zasad Zwrotu Płatności.
 2. Zwroty Płatności mogą być zrealizowane poprzez usługę Płatności on-line, gotówką lub w inny sposób uzgodniony między Usługodawcą i Użytkownikiem pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.
 3. Jeśli Zwrot Płatności jest realizowany poprzez usługę Płatności on-line, Zwrot zostanie dokonany tym samym sposobem, którym dokonywana była Płatność, chyba że Usługodawca i Użytkownik ustalą inny sposób Zwrotu Płatności.

Regulamin obowiązuje od dnia 12 stycznia 2021r.