Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Macieja Osytek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Maciej Osytek Grand Software”, os. Dębina 3/33 61-450 Poznań, NIP: 777-26-03-630, REGON:300524870, strona internetowa: http://www.grandsoftware.pl, telefon: 609 560 018, adres e-mail: kontakt@grandsoftware.pl.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. operator – Maciej Osytek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Maciej Osytek Grand Software” z siedzibą w Poznaniu (61-450), osiedle Dębina 3/33;
  2. ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  3. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  4. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  5. usługi – narzędzia i inne świadczenia wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem Kontrahenta, udostępnione w Serwisie przez Operatora na warunkach niniejszego Regulaminu;
  6. serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem: https://app.timebox.pl;
  7. kontrahent – osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Operatorowi świadczenie Usług;
  8. konto Kontrahenta (dalej „Konto”) – wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór danych dotyczących Kontrahenta, umożliwiająca korzystanie przez Kontrahenta z Usług oraz zarządzanie profilami Użytkowników;
  9. użytkownik – Kontrahent oraz każda osoba lub podmiot, któremu Kontrahent udzielił dostępu do Konta, poprzez utworzenie profilu o określonych uprawnieniach na warunkach niniejszego Regulaminu;
  10. opłata – Opłata Abonamentowa oraz Opłata Dodatkowa, płatne przelewem bankowym lub poprzez system płatności elektronicznych;
  11. opłata abonamentowa – wynagrodzenie wnoszone przez Kontrahenta za Plan Abonamentowy z góry za dany okres korzystania (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej);
  12. opłata dodatkowa – wynagrodzenie wnoszone przez Kontrahenta za Usługi Dodatkowe z góry (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej), zgodnie z Tabelą Opłat;
  13. siła wyższa – zdarzenia spowodowane przyczynami nagłymi, i których nie można było przewidzieć oraz, na które Operator nie miał wpływu, pomimo dołożenia najwyższej staranności w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki;
  14. okres próbny – czternaście dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania Rejestracji, w których aktywne jest Konto Kontrahenta i w których Kontrahent może korzystać z Usług bez konieczności wnoszenia Opłat;
  15. plan abonamentowy – (dalej „Plan”) – zakres Usług świadczonych przez Operatora (w zależności od wybranego przez Kontrahenta rodzaju Planu, zgodnie z Tabelą Opłat);
  16. usługi dodatkowe – Usługi wybrane przez Kontrahenta poza Planem Abonamentowym;
  17. rejestracja – wypełnienie przez Kontrahenta elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych oraz przesłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Kontrahenta oraz rozpoczęciem Okresu Próbnego;
  18. umowa – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Operatorem a Kontrahentem na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;
  19. tabela opłat – integralna część Regulaminu zawierająca informacje o wysokości Opłat oraz terminie ich realizacji;
  20. strona – Operator lub Kontrahent;
  21. zablokowanie Konta (dalej „Blokada Konta”) – uniemożliwienie Kontrahentowi korzystanie z Konta z przyczyn wskazanych w Regulaminie;
  22. pomoc techniczna – wsparcie Kontrahenta w zakresie obsługi Konta Kontrahenta.
  23. rezerwacja - rezerwacja Usług świadczonych przez Usługodawców dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
  24. usługa końcowa – usługa oferowana przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
  25. zwrot Płatności (dalej także jako “Zwrot”) - zwrot świadczenia pieniężnego spełnionego przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy.
  26. regulamin Zwrotów - dokument stanowiący zasady Płatności oraz Zwrotu Płatności dokonywanych poprzez Serwis w ramach usługi płatności on-line.
  27. płatności on-line - funkcjonalność Serwisu umożliwiająca dokonywanie Płatności.
  28. termin Rezerwacji - konkretna data i godzina, na którą Użytkownik dokonał Rezerwacji.
  29. płatność - zapłata Ceny (także w formie przedpłaty/zaliczki) dokonywana przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy.
  30. przedpłata/zaliczka – płatność dokonywana przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy w ramach dokonanej Rezerwacji Usługi.

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora polegających na odpłatnym udostępnieniu narzędzia (aplikacji www) wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Kontrahenta, znajdującego się w Serwisie Operatora https://app.timebox.pl na warunkach niniejszego Regulaminu.
 2. Operator zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Kontrahentowi i innym użytkownikom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.
 3. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kontrahent lub inny użytkownik (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności Operatora.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Kontrahent jest wyłącznym dysponentem danych jakie wprowadza w zakresie Konta i ponosi on wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.
 2. Kontrahent ma prawo do bezpłatnej Pomocy Technicznej drogą poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie lub za pośrednictwem infolinii.
 3. Kontrahent zobowiązany jest do:
  1. podania prawdziwych i kompletnych danych w trakcie Rejestracji;
  2. terminowego regulowania Opłat;
  3. niezwłocznej aktualizacji danych Kontrahenta w przypadku ich zmiany.
 4. Kontrahent oświadcza, że dane zamieszczone w zakresie Konta są zgodne z prawem i stanem faktycznym.
 5. Kontrahent nie może dostarczać w zakresie Serwisu oraz Konta Kontrahenta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Operator świadczy Usługi w zakresie wybranym przez Kontrahenta, przy zachowaniu należytej staranności.
 7. Operator zastrzega prawo do zablokowania Konta Kontrahenta m.in. w przypadku:
  1. naruszenia przez Kontrahenta niniejszego Regulaminu;
  2. używania Konta w sposób niezgodny z prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje bądź niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  3. powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych wskazanych podczas Rejestracji;
  4. logowania się do Konta za pomocą danych (np. hasło, login) innych niż wprowadzonych przez Kontrahenta do systemu;
  5. innych działań niepożądanych prowadzących do spowolnienia lub zablokowania m.in. programu, serwisu lub serwera;
  6. innych przypadkach naruszających zasady prawidłowego użytkowania Konta przez Kontrahenta lub innych użytkowników Konta.
 8. Kontrahent jest informowany o Blokadzie Konta, bezpośrednio po jej dokonaniu, za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta oraz poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta. Blokada Konta zostanie usunięta niezwłocznie po wyjaśnieniu przyczyn jego zablokowania i ich usunięciu.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie Serwisu, o czym Kontrahent będzie powiadomiony za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta. Operator dołoży wszelkich starań, aby wskazane prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Kontrahentem z chwilą dokonania przez Kontrahenta Rejestracji w serwisie. Umowa wiąże strony przez okres na jaki został opłacony Abonament. W okresie pozostawienia Konta w stan „tylko do odczytu” świadczenie Usług jest zawieszone do chwili dokonania Opłaty. W przypadku usunięcia Konta na warunkach wskazanych w Regulaminie Umowa ulega rozwiązaniu.
 2. Po dokonaniu Rejestracji następuje aktywacja Konta Kontrahenta na Okres Próbny. Przeprowadzenie Rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Kontrahenta oraz innymi regulaminami czy cennikiem powiązanymi z Usługą.
 3. Po Okresie Próbnym, Konto Kontrahenta zostanie zablokowane i postawione w tryb „tylko do odczytu” do czasu złożenia zamówienia na świadczenie Usług poprzez ich opłacenie zgodnie z Tabelą Opłat.
 4. W przypadku nie opłacenia przez Kontrahenta Konta w ciągu jednego miesiąca od upływu Okresu Próbnego, Konto zostanie usunięte. Aby utworzyć nowe Konto wymagana jest ponowna Rejestracja.
 5. W przypadku nie przedłużenia ważności Konta przez Kontrahenta poprzez dokonanie Opłaty najpóźniej w ostatnim dniu aktywności Konta na kolejny okres lub okresy zgodnie z Planem Abonamentowym, Konto zostanie zablokowane i postawione w tryb „tylko do odczytu”. W przypadku nie opłacenia przez Kontrahenta Konta w ciągu sześciu miesięcy od zablokowania, Konto zostanie usunięte. Aby wznowić Konto wymagana jest ponowna Rejestracja. W okresie postawienia Konta w stan „tylko do odczytu” Kontrahent nie jest obciążany Opłatami.
 6. Operator wystawia Kontrahentowi faktury zgodnie z wysokością dokonanej Opłaty, a Kontrahent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 7. W czasie trwania Umowy, Kontrahent może zmienić Plan Abonamentowy lub wydłużyć ważność Konta w każdym czasie poprzez dokonanie Opłaty zgodnej z Planem Abonamentowym, z tym zastrzeżeniem, iż wybór Planu o niższej cenie, nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat. Zmiana Planu Abonamentowego lub wydłużenie okresu ważności Konta zostaje wprowadzone z chwilą dokonania ich przez Kontrahenta w zakresie Konta.
 8. Jeżeli Kontrahent dokonał Opłaty Abonamentowej z góry za okres roku, może on dokonać zmiany taryfy na wyższą dokonując opłaty w wysokości różnicy pomiędzy Planami Abonamentowymi za pozostały okres rozliczeniowy.
 9. Kontrahent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, w przypadku niemożności korzystania przez Kontrahenta z Konta z przyczyn zawinionych po stronie Operatora. Wypowiedzenie może być dokonane w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres Operatora,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@grandsoftware.pl.
  3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakresie Konta Kontrahenta
  4. za pomocą funkcjonalności dostępnej w zakresie Konta Kontrahenta.
 10. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta lub usunięcia Konta w terminie, na wniosek Kontrahenta skierowany do Operatora za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta, w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wypowiedzenia Umowy:
  1. Operator sporządzi i przekaże Kontrahentowi na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji lub inny adres wskazany przez Kontrahenta kopię danych znajdujących się w zakresie Konta Kontrahenta, lub
  2. Operator przechowa dane znajdujące się w zakresie Konta Kontrahenta przez czas ustalony z Kontrahentem za odpłatnością ustaloną pomiędzy stronami na podstawie odrębnej umowy.
  3. Dokona rozliczenia kwoty pozostałej do końca Planu Abonamentowego.
 11. Nie korzystanie przez Kontrahenta z Konta w okresie opłaconego Planu Abonamentowego z przyczyn niezawinionych po stronie Operatora nie skutkuje koniecznością zwrotu Kontrahentowi części czy całości Opłaty.
 12. Operator może rozwiązać umowę w każdym czasie w przypadku naruszenia przez Kontrahenta warunków Regulaminu. W takim przypadku Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Kontrahentowi czy to w części czy w całości dokonanych Opłat za okres niewykorzystany.

V. REZERWACJE

 1. Rezerwacje mogą być dokonywane wyłącznie przez zalogowanych i zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Jeden Użytkownik zarejestrowany może dokonywać wielu Rezerwacji u różnych Usługodawców.
 3. Rezerwacji dokonuje się w szczególności poprzez wybór właściwej Usługi Końcowej danego Usługodawcy, dnia i godziny, w jakich Usługa Końcowa ma być świadczona lub innych opcji. Wybór może nastąpić wyłącznie spośród dostępnych w danej chwili opcji.
 4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji na adres e-mail lub na numer telefonu Użytkownika zarejestrowanego podany w Koncie Użytkownika - jeśli Usługodawca uruchomił taką możliwość.
 5. Użytkownik i Usługodawca może odwołać Rezerwację zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego Usługodawcy za pośrednictwem swojego Konta.
 6. Stronami Umowy pozostają zawsze Usługodawca i Użytkownik, a Operator udostępnia jedynie platformę umożliwiającą im zawarcie Umowy Sprzedaży.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik zarejestrowany dokonuje Płatności za Usługę Końcową bezpośrednio na rzecz Usługodawcy w miejscu jej świadczenia, przed lub po jej wykonaniu, na warunkach wskazanych przez Usługodawcę dla danej Usługi Końcowej lub w procesie dokonywania Rezerwacji.
 2. Jeżeli dany Usługodawca określił taki wymóg, Płatność za Usługę Końcową może nastąpić w formie przedpłaty/zaliczki, tytułem opłaty rezerwacyjnej.
 3. W przypadku braku Płatności tytułem opłaty rezerwacyjnej wskazanej w ust. 2 powyżej lub kiedy Użytkownik zarejestrowany nie dochowa warunków Płatności wskazanych przez Usługodawcę, w szczególności kwoty i terminu, Rezerwacja nie będzie dokonana.
 4. W przypadku gdy Usługodawca udostępnia taką możliwość, Użytkownik zarejestrowany może dokonać Płatności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej za pomocą systemu PayU, w momencie dokonywania Rezerwacji lub po wykonaniu Usługi Końcowej.
 5. Płatność za pomocą systemu PayU może nastąpić z wykorzystaniem następujących metod płatności:
  1. przelew lub
  2. BLIK lub,
  3. karta płatnicza,
 6. Usługi płatnicze umożliwiające realizację Płatności są świadczone przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych, którzy zapewniają bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych.
 7. Operator nie wchodzi w posiadanie środków pochodzących z Płatności i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). Operator przetwarza wyłącznie informacje dotyczące Płatności w celu umożliwienia wypłaty środków pochodzących z Płatności na rzecz Usługodawcy lub dokonania zwrotu Płatności na rzecz Użytkownika.
 8. Użytkownicy oraz Usługodawcy akceptują i zobowiązują się przestrzegać Regulaminu płatności on-line i zwrotów znajdujący się pod adresem: https://app.timebox.pl/register/regulamin-platnosci-i-zwrotow, który stanowi integralną część Regulaminu

VII. DANE KONTRAHENTA

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów jest Macieja Osytek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Maciej Osytek Grand Software”, os. Dębina 3/33 61-450 Poznań, NIP: 777-26-03-630, REGON:300524870.
 2. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Kontrahenta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: nazwisko i imiona usługobiorcy; numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zameldowania na pobyt stały; adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania; dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy; adresy elektroniczne usługobiorcy.
 3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Kontrahentem, Operator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Operatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  1. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),
  2. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 5. Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne do świadczenia Usług (w przypadku Kontrahentów będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą).
 7. Operator nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Kontrahenta lub Użytkowników w zakresie Konta Kontrahenta.
 8. Operator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

VIII. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i przysługują Operatorowi, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
 2. Kontrahent jest uprawniony do korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Operatora, zgodnie ze złożonym przez Kontrahenta zamówieniem. Kontrahent nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy. W tym w szczególności Kontrahent nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wyłącznie z jego winy umyślnej. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznej Opłaty Abonamentowej.
 2. Odpowiedzialność Operatora za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:
  1. okoliczność niezależna od Operatora (np. przypadek siły wyższej, działanie osoby trzeciej, działanie Kontrahenta);
  2. potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 72 godzin w miesiącu kalendarzowym.
  3. błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Operatora.
 3. Kontrahent zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania Kontrahenta, zarówno w zakresie strat jak i utraconych korzyści. W tym Kontrahent obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.
 4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie w stosunku do Operatora z jakimikolwiek roszczeniami, które pozostają w związku z realizowaniem zawartej Umowy o świadczenie Usługi, a powstałych na skutek działania lub zaniechanie po stronie Kontrahenta lub z innych przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, Kontrahent ma obowiązek przystąpić po stronie lub w miejsce Operatora w toczącym się postępowaniu sądowym.
 5. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kontrahent ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@grandsoftware.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta.
 3. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Kontrahenta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji (umożliwiający jej rozpatrzenie).
 4. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Kontrahent:
  1. nie opisał przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie,
  2. nie podał danych umożliwiających identyfikację Kontrahenta.
 5. W przypadku, o którym mowa w VII.4.1.- VII.4.2 termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Kontrahent dostarczył Operatorowi brakujące informacje.
 6. Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kontrahenta.

XI. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Usług niezbędny jest:
  1. komputer – posiadający dostęp do sieci Internet, wyposażony w aktualną przeglądarkę internetową lub
  2. urządzenie mobilne (smartphone/tablet lub inne) – posiadające dostęp do sieci Internet, wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zachowuje prawo do zmiany w każdym czasie treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www https://app.timebox.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 2. Korzystanie przez Kontrahenta z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację i nie wymaga składania przez Kontrahenta żadnego odrębnego oświadczenia.
 3. Zmiana Tabeli Opłat nie wpływa na ceny Usług już opłaconych.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy.
 5. Wszelkie informacje dotyczące Umowy uzyskane przez Kontrahenta, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503).
 6. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Kontrahenta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://app.timebox.pl.
 8. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik: Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.
 9. Regulamin i Tabela Opłat obowiązują od 01.12.2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną -- Tabela opłat

Pakiet Solo Pakiet Standard Pakiet Pro Pakiet Max
liczba pracowników 1 do 3 do 8 do 16
cena (za miesiąc) 19 zł
netto
29 zł
netto
59 zł
netto
119 zł
netto
ilość wiadomości SMS na start w pakiecie (jednorazowo) 50 50 50 50
cena SMS poza pakietem 0,13 zł
brutto
0,13 zł
brutto
0,13 zł
brutto
0,13 zł
brutto

Do kwot wyrażonych w netto należy doliczyć wartość podatku VAT.

Tabela opłat obowiązuje od 31.12.2020r.